ഈ രാജ്യത്ത് നിങ്ങളുടെ പങ്കെന്താണ്, അതില്‍ നിങ്ങളുടെ ഭാവി എന്താണ്

James Baldwin
http://www.iamnotyournegrofilm.com

“രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവത്തിന്” വേണ്ടിയാണ് അവരുടെ കടപ്പാട്

Bernie Sanders’ Baltimore rally