ബാങ്ക് വിസിലടിക്കാര്‍ പുതിയ സംഘടന രൂപീകരിച്ചു

Bank Whistleblowers United
Robert Bowen, Citigroup Whistleblower
Ethics and Accountability

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )